Szabályzat a szigorított védekezés időszakában a Szombathelyi Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróságok épületébe való belépés és benntartózkodás rendjéről, valamint a munkavégzés különös szabá (Hatályos 2021. március 16. napjától)

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 119. § c) pontjában biztosított jogköröm alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §, valamint a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet figyelembe vételével – a Szombathelyi Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróságok épületébe való belépés és az épületben történő benntartózkodás rendjét, valamint a munkavégzés különös szabályait a szigorított védekezés időszakában az alábbiak szerint szabályozom.

A szabályzat célja és hatálya

1. § A szabályzat célja:

 • a bíróságon folyó munka zavartalanságának és a bírósági épület rendjének biztosítása;
 • a bírósági épületbe történő be- és kilépés, az ott tartózkodás szabályainak meghatározása a szigorított védekezés időszakában;
 • az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása;
 • a bírák, igazságügyi alkalmazottak és a bírósági eljárásokban résztvevők egészségének megóvása;
 • a járványügyi intézkedések maradéktalan betartásának biztosítása.

2. § A szabályzat

 • területi hatálya a Szombathelyi Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróságok (a továbbiakban: a Szombathelyi Törvényszék) által használt épületre;
 • személyi hatálya a Szombathelyi Törvényszék valamennyi szervezeti egységének dolgozóira, valamint az épületbe belépő más személyekre;
 • időbeli hatálya a Magyarország Kormánya által elrendelt szigorított védekezés időszakára

terjed ki.

3. § A Szombathelyi Törvényszék épületébe történő be- és kilépés, az épületben tartózkodás rendjéről, valamint a bírósági épület rendje fenntartásának követelményeiről szóló 2016.El.II.B.8. számú szabályzatot a jelen szabályzatban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

4. § A Szombathelyi Törvényszék épületében tartózkodás veszélyhelyzet idején irányadó szabályainak meghatározásáról szóló 2020.El.I.A.6/77. számú szabályzat előírásai a szigorított védekezés időszakában nem alkalmazhatóak.

A belépésre és benntartózkodásra jogosultak

5. § (1) A Szombathelyi Törvényszék épületébe

 • munkavégzés céljából a bíróság dolgozója;
 • az ügyvédi kamara tagjai vagy kamarai jogtanácsos, az ügyészek, az alügyészek és az ügyészségi fogalmazók – a hivatásrendi igazolvány felmutatásával – továbbá a bírósági pénztár szolgáltatását igénybe vevő ügyfél, valamint a bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy, így különösen a bírósággal szerződéses viszonyban álló vállalkozó;
 • a bíróság által foganatosított eljárási cselekményre idézett személy, és  a)az általa a bíróság eljárásában képviseleti joggal meghatalmazott személy b) törvényes képviselője;
 • a bíróság által foganatosított eljárási cselekményről értesített személy;
 • a hatóság által a bíróság elé állított személy

léphet be.

(2) Külső szolgáltatók, vállalkozók szakemberei a Szombathelyi Törvényszék épületébe munkavégzés céljából kizárólag abban az esetben léphetnek be, ha előzetesen a Gazdasági Hivatal részére megküldték minden egyes belépni szándékozó szakember vonatkozásában a nyilatkozatokat a vírusmentességükről.

(3) A Szombathelyi Törvényszék épületébe nem léphetnek be a bírák és az igazságügyi alkalmazottak hozzátartozói.

6. § A Szombathelyi Törvényszék épületében az

 • 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személy a munkavégzés ideje alatt;
 • 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy a feladat ellátásához szükséges ideig;
 • 5. § (1) bekezdés c)-e) pontjában foglalt személy az eljárási cselekmény időtartamáig

az orrot és a szájat folyamatosan elfedő orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk (a továbbiakban együtt: orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszk) viselése mellett a jelen szabályzatban foglaltak betartásával tartózkodhat.

A kezelő- és tájékoztató irodák működése

7. § (1) A kezelő- és a tájékoztató irodákban a személyes ügyfélfogadás szünetel, az irodákba ügyfél nem léphet be. Ügyirat tartalmáról felvilágosítás adás, tájékoztatás nyújtás kizárólag távközlési eszközön, illetve elektronikus rendszeren keresztül biztosítható.

(2) Az ügyfelek a papír alapon benyújtandó beadványokat postai úton, vagy a Szombathelyi Törvényszék épülete bejáratánál található gyűjtőládában történő elhelyezés útján nyújthatják be.

A belépés és a benntartózkodás általános szabályai

8. § (1) A Szombathelyi Törvényszék dolgozói kivételével az épületbe más, a szigorított védekezés időszakában egyébként belépésre jogosult személy beléptetését csak abban az esetben lehet elvégezni, ha az illetékes tanácselnök, szervezeti egység vezető javaslatára a Szombathelyi Törvényszék megbízott elnöke erre utasítást adott a beléptetést végzők részére.

(2) A Szombathelyi Törvényszék épületébe belépni kizárólag előzetes testhőmérséklet mérést követően, a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően, az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszk viselésével lehetséges. Az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszk viselése nem helyettesíthető kendővel vagy sállal.

A bírósági épületek főbejáratain érkező személyek testhőmérsékletét a portaszolgálat ellenőrzi kézi automata hőmérővel. Az épületek egyéb bejáratain érkező bírósági dolgozók testhőmérséklet mérésére a bejárat közelében, a falon elhelyezett érintésmentes hőmérő kínál lehetőséget. Mindkét esetben előírás, hogy az épületbe belépni maximum 37,7 C fokos testhővel lehetséges.

(3) A közös használatú épületrészek és közös használatú helyiségek használata során mindenki köteles védőeszközöket (orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot, kihelyezett kézfertőtlenítőt) használni.

(4) A közös használatú helyiségekben egy légtérben egyszerre csak egy fő tartózkodhat (étkezés, ételmelegítés, mosdóhasználat). Ez alól kivételt képez a munkavégzési, ügyintézési és hivatali célú egy légtérben való tartózkodás, azonban ebben az esetben is – amennyiben a helyiség mérete lehetővé teszi – tartani kell a személyek közötti legalább 2 méteres távolságot. Az egy helyiségben tartózkodásnak a lehető legrövidebb ideig kell tartania, viselni kell az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot, valamint a higiéniás szabályok betartására különös figyelmet kell fordítani.

Az elnöki irodákban és a kezelőirodákban az ott dolgozó vezetőkön és igazságügyi alkalmazottakon kívül egy fő tartózkodhat hivatali ügyintézés céljából.  

(5) Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében a Szombathelyi Törvényszék minden dolgozója és ügyfele köteles betartani és lehetőségeihez mérten betartatni a védőeszközök viselésére vonatkozó és a higiéniai óvintézkedéseket.

9. § (1) A Szombathelyi Törvényszék épületébe olyan személy nem léphet be, aki járványügyi elkülönítés céljából elrendelt hatósági karantén hatálya alatt áll. A Szombathelyi Törvényszék épületébe olyan személy sem léphet be, aki hatósági karantén végrehajtására kijelölt lakóhelyen, karanténköteles személlyel közös háztartásban él.

(2) A Szombathelyi Törvényszék épületébe a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követő 10 napig olyan személy nem léphet be, aki szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy megerősítetten COVID-19 vírussal fertőzött személlyel. E tekintetben szoros kapcsolatban álló személynek minősül különösen az, aki a valószínűsített vagy a megerősített COVID-19 fertőzött személlyel

 • egy háztartásban él;
 • személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő);
 • zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő, pl. munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben, kórházi beteglátogatás során);
 • közvetlen fizikai kapcsolatba került (pl. kézfogás útján);
 • fertőzött beteg váladékával érintkezett védőeszköz alkalmazása nélkül (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papírzsebkendőhöz);
 • a repülőúton bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült,
 • egy repülőúton utazott, és a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 fertőzött beteg mozgása indokolja, hogy a repülőgép nagyobb területére vagy akár egészére kiterjeszthető a kontaktkutatás.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak fennállását

a Szombathelyi Törvényszék ügyfelei kötelesek az épületbe történő beléptetést végző alkalmazottakkal közölni;

a Szombathelyi Törvényszék dolgozói kötelesek haladéktalanul telefonon bejelenteni a Szombathelyi Törvényszék megbízott elnökének.

(4) A (2) bekezdés b)-g) pontjában foglaltak nem alkalmazhatók olyan személy esetében, aki fertőzésmentességét a bíróság épületébe történő belépése időpontját megelőző 72 órán belül elvégzett két negatív eredményű PCR teszttel igazolja.

A Szombathelyi Törvényszék dolgozóira vonatkozó szabályok

10. § (1) Ha a Szombathelyi Törvényszék dolgozója igazoltan COVID-19 vírusfertőzésen esett át, a Szombathelyi Törvényszék épületébe kizárólag a gyógyulását igazoló orvosi dokumentáció bemutatásával vagy a hatóságilag előrt karantén leteltét követően léphet be.

(2) A Szombathelyi Törvényszék dolgozói is kizárólag munkavégzés céljából és csak az irodai munkavégzéshez feltétlenül szükséges lehető legrövidebb időre tartózkodhatnak a Szombathelyi Törvényszék épületében. A tanácsok elnökeinek és a szervezeti egységek vezetőinek lehetőség szerint biztosítaniuk kell a munkahelyen kívüli munkavégzést.

(3) A bíráknak és az igazságügyi alkalmazottaknak az épületben való tartózkodásukról előre tervezett munkaidő-nyilvántartást kell vezetniük, amely alapján az épületben csak az e nyilvántartásban előzetesen feltüntetett dolgozó az ott megjelölt időszakban tartózkodhat.

(4) A szervezeti egységek vezetői, valamint a tanácselnökök kötelesek szervezési intézkedésekkel biztosítani a bírák és az igazságügyi alkalmazottak részére az irodákban a munkavégzés idejére az egyedüli elhelyezést. Amennyiben az elvégzendő feladat nem teszi lehetővé az egyedüli irodai elhelyezést, úgy az egy irodában tartózkodók kötelesek egymástól legalább 2 méter távolságban végezni feladataikat.

11. § A bírói testületek és a szervezeti egységek személyes jelenlétet igénylő értekezletet, ülést, rendezvényt kizárólag informatikai eszközök igénybevételével tarthatnak.

Az eljárási cselekmények végrehajtására vonatkozó különös szabályok

12. § (1) Az eljárási cselekményre érkező személyek – kivéve az 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek – a Szombathelyi Törvényszék épületébe az eljárási cselekmény kezdő időpontja előtt legfeljebb 5 perccel léphetnek be, a tárgyalótermet a legrövidebb úton kell megközelíteniük, ülőhelyeiket a tárgyalóteremben behívásukat követően azonnal el kell foglalniuk.

(2) Az eljárási cselekmény előtt és közben a tárgyalótermek előterében, valamint a folyosókon várakozni csak a szükséges időtartamban lehet, a várakozás során – amennyiben a helyiség mérete lehetővé teszi – biztosítani kell a személyek közötti 2 méteres távolság megtartását.

(3) Az eljárási cselekmény befejezését követően az ügyfelek kötelesek a Szombathelyi Törvényszék épületét azonnal elhagyni.

Tárgyalótermi protokoll

13. § (1) A tárgyalások és nyilvános ülések megtartására kizárólag a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével kerülhet sor.

(2) Tárgyalótermi protokoll:

 • A tárgyalóterembe a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően lehet belépni.
 • Az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszk viselése az eljárási cselekmény teljes időtartama alatt, minden résztvevő számára kötelező. A tanács elnöke – szükség esetén – az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszk levételét rendelheti el a személyazonosság megállapítása céljából, ennek időtartamára.
 • A tárgyalóteremben – amennyiben a helyiség mérete lehetővé teszi – a jelenlévőknek egymástól 2 méter távolságban kell lenniük. Ennek figyelembevételével az eljáró tanács elnöke az eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy a tárgyalóteremben egyszerre hány fő tartózkodhat.
 • Az eljárási cselekmény megkezdése előtt hivatalból kell vizsgálni, hogy a járványügyi szabályokra (elkülönítés, zárlat, megfigyelés, ellenőrzés) figyelemmel az eljárási cselekmény megtartható-e.

(3) Amennyiben felmerül annak valószínűsége, hogy a tárgyalóteremben fertőzött személy tartózkodik:

 • az eljárási cselekményt meg kell szakítani;
 • az érintett személyt a bíróság elkülönített helyiségébe kell irányítani azzal, hogy ott várakozzon;
 • az illetékes egészségügyi hatóságot értesíteni kell;
 • a tárgyalóteremben tartózkodó személyek adatait és elérhetőségeit – amennyiben addig még nem került rá sor – az eljárási cselekményről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell, majd a Szombathelyi Törvényszék elnökén keresztül az illetékes hatósághoz el kell juttatni.

(4) A tanács elnöke a járványügyi szabályokra tekintettel, az eljárási cselekmény lefolytatására vonatkozóan egyedi szabályokat is megállapíthat.

(5) Lehetőség szerint minden eljárási cselekmény befejezését követően a tárgyalóteremben fertőtlenítő takarítást kell végrehajtani, melynek megszervezése a Törvényszéki Gazdasági Hivatala feladata. A fertőtlenítő takarítás végrehajtása céljából az eljárási cselekmények befejezéséről a bíró, a bírósági titkár vagy a melléjük beosztott igazságügyi alkalmazott haladéktalanul értesíti a Törvényszéki Gazdasági Hivatalt.

(6) Az elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartandó eljárási cselekmények lebonyolításánál is biztosítani kell azt, hogy a bírósági épületben tartózkodó személyek egymástól legalább két méter távolságra legyenek.

Papíralapú iratok kezelése

14. § Valamennyi, a bírói és igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonnyal, valamint az igazgatási intézkedésekkel és döntésekkel kapcsolatosan keletkezett kiadmány kizárólag elektronikus úton kézbesíthető.

15. § A Szombathelyi Törvényszék részére postán, gyűjtőláda vagy kézbesítő útján kézbesített iratok átvételének szabályai:

 • Az iratok átvétele során a küldemény átvevőjének, illetve a gyűjtőládában elhelyezett iratok kivétele során a gyűjtőláda ürítőjének az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot, valamint kesztyűt kell viselnie.
 • Az átvételt követően valamennyi átvett iratot – a boríték felbontása nélkül – az iratok fertőtlenítésére kijelölt helyiségben kell elhelyezni (iratkarantén), majd a helyiségben a lehető leghamarabb ózonos fertőtlenítést kell végezni az ózonos fertőtlenítő készülék kezelési utasításának megfelelően.
 • Az iratok iratkaranténból való kivétele az ózonos fertőtlenítő készülék kezelési utasítása szerint történhet.

16. § (1) A bíróságon belüli és kívüli munkavégzés során is lehetőleg mellőzni kell a papíralapú iratok mozgatását.

(2) A kizárólag papíralapon rendelkezésre álló iratokat elsősorban fénymásolás vagy szkennelés útján készített másolati vagy digitalizált formában kell a bíróságon kívüli munkavégzéshez rendelkezésre bocsátani.

(3) A bíróságon kívüli munkavégzés során az iratok visszaszállításakor valamennyi visszahozott irat úgy minősül, mintha az közvetlen kézbesítéssel érkezett volna. Ebből következően a bíró vagy az igazságügyi alkalmazott által az otthoni munkavégzés céljából használt, majd visszaszállított iratokra megfelelően alkalmazni kell az iratkaranténra vonatkozó előírásokat.

17. § A saját kezű aláírást igénylő dokumentumok esetében – az illetékes szervezeti egység vezetőjének döntése alapján, a dokumentum jellegétől függően – az alábbi szabályok egyike alkalmazandó:

A saját kezű aláírástól el lehet tekinteni.

A dokumentum kezelője a dokumentumra rávezeti, hogy a dokumentum a saját kezű aláírásra jogosult/köteles személy aláírásával ellátottnak tekintendő. Ebben az esetben a dokumentum kezelője felel a feljegyzés valóságtartalmáért.

A saját kezű aláírásra jogosult/köteles személy hivatali e-mail fiókjából hivatalos üzenetet küld a dokumentum kezelőjének arról, hogy a szóban forgó dokumentumot saját kezű aláírásával ellátottnak tekinti. Ebben az esetben az e-mailt ki kell nyomtatni és a dokumentumhoz kell csatolni.

Amennyiben a saját kezű aláírás megléte elengedhetetlen, úgy az aláírást és az aláírás körülményeit is úgy kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek a papíralapú iratok kezelésére vonatkozó, szigorított védekezés időszakában érvényes előírásoknak.

Záró rendelkezések

18. § (1) A szabályzat elkészítéséért, módosításáért, annak jóváhagyatásáért, felülvizsgálatáért dr. Szabó Sándor a Szombathelyi Törvényszék megbízott elnöke a felelős. A szabályzatot az Szombathelyi Törvényszék elnökének jóvá kell hagynia.

(2) A szabályzatot a Szombathelyi Törvényszék internetes és intranetes honlapján is közzé kell tenni, valamint elektronikus úton a Szombathelyi Törvényszék minden dolgozójának meg kell küldeni.

(3) A szabályzat megismerésének igazolására szolgáló „Megismerési nyilatkozat” aláírására a járványügyi helyzetre tekintettel jelen szabályzat vonatkozásában nem kerül sor.

(4) Ez a szabályzat a címlapon megjelölt napon lép hatályba, és a szigorított védekezés Korm.rendelet szerinti megszűnésének időpontjában hatályát veszti.