A Szombathelyi Törvényszék épülethasználati rendje és az épületben tartózkodás szabályai a járványügyi készültség idején (Hatályos 2020. szeptember 25. napjától)

A szabályzat célja és hatálya

1. § A szabályzat célja:

a bíróságon folyó munka zavartalanságának és a bírósági épület rendjének biztosítása;

a bírósági épületbe történő be- és kilépés, az ott tartózkodás szabályainak meghatározása a járványügyi készültség idejére;

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása;

a bírák, az igazságügyi alkalmazottak és a bírósági eljárásokban résztvevők egészségének megóvása;

a járványügyi intézkedések maradéktalan betartásának biztosítása.

2. § A szabályzat

területi hatálya a Szombathelyi Törvényszék és az illetékességi területén található járásbíróságok (a továbbiakban: bíróságok) által használt minden épületre;

személyi hatálya a bíróságok dolgozóira, valamint az épületekbe belépő más személyekre;

időbeli hatálya a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével bevezetett járványügyi készültség idejére terjed ki.

3. § A bíróságok épületeire vonatkozó belépést és bent tartózkodást szabályozó szabályzatait a jelen szabályzatban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

A belépésre és benntartózkodásra jogosultak

4. § A bíróságok épületeibe

a) munkavégzés céljából a bíróság dolgozója;

b) az ügyvédi kamara tagjai, az ügyészek, az alügyészek és az ügyészségi fogalmazók, és az igazságügyi szakértő, valamint az igazságügyi szakértőjelölt – a hivatásrendi igazolvány felmutatásával – továbbá a bírósági pénztár szolgáltatását igénybevevő ügyfél, valamint a bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy; így különösen a bírósággal szerződéses viszonyban álló vállalkozó,

c) a bíróság által foganatosított eljárási cselekményre idézett személy, és

általa a bíróság eljárásában képviseleti joggal meghatalmazott személy,

törvényes képviselője;

d) a bíróság által foganatosított eljárási cselekményről értesített személy;

e) a bíróság által foganatosított, nyilvános eljárási cselekményen hallgatóságként megjelenni kívánó személy;

f) a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.) 7. § (1) bekezdése szerint, szóban kérelmet vagy indítványt előterjesztő ügyfél;

g) az iratbetekintési jogosultsággal rendelkező személy

h) a hatóság által a bíróság elé állított személy
léphet be.

5. § A bíróságok épületeiben a

4. § a) pontjában meghatározott személy a munkavégzés ideje alatt;

4. § b) pontja szerinti személy a feladat ellátásához szükséges ideig

4. § c)-e) és h) pontjában foglalt személy az eljárási cselekmény időtartamáig;

c.) 4. § f) pontja szerinti személy a kérelem, illetve indítvány előterjesztése ideje alatt;

d.) 4. § g) pontja szerinti személy az iratbetekintés idejéig

tartózkodhat.

Az előzetes regisztrációhoz kötött belépés

6. § (1) A 4. § e)-g) pontjában meghatározott személyek a bíróság épületébe előzetes regisztrációt követően léphetnek be. Előzetes regisztráció legkésőbb az eljárási cselekmény, illetve ügyintézés időpontját megelőző huszonnégy óránál korábbi időpontban terjeszthető elő.

Az előzetes regisztrációt a bíróság ügyszak szerinti kezelőirodája telefonon vagy elektronikus úton biztosítja.

A 4. § f) pontja alapján belépő ügyfelek részére az időpontokat úgy indokolt regisztrálni, hogy egyidejűleg egy ügyfél tartózkodjon az ügyfélfogadás céljára kijelölt helyiségben, kivéve, ha a helyiség mérete lehetővé teszi – figyelemmel a jelen lévő bírósági dolgozó személyére is – a jelenlévők közötti legalább 2 méteres távolság biztosítását.

A kezelő és tájékoztató irodák működése

7. § (1) A bíróságok épületeiben működő kezelő és tájékoztató irodában a személyes ügyfélfogadás korlátozott.

Az (1) bekezdésben meghatározott működési rend a Büsz. 7. § (1) bekezdése szerinti ügyfélsegítő szolgáltatás nyújtását nem érinti, amennyiben az megfelel a 6. § (3) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Az ügyfelek által papír alapon benyújtandó beadványokat elsősorban postai úton, vagy a bíróságok épületében található gyűjtőládákban nyújthatják be.

Az iratbetekintési jog gyakorlásának rendje

8. § (1) A kezelőirodában az iratbetekintést elsősorban elektronikus úton, számítógép segítségével kell biztosítani.

Az iratbetekintési jog gyakorlását – amennyiben lehetséges – a kezelőiroda e célból elkülönített helyiségében kell biztosítani. A kezelőiroda alkalmazottai az iratbetekintés biztosítása során kötelesek a szájat és orrot eltakaró orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil, vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) az orrot és szájat folyamatosan elfedve viselni és kesztyűt hordani.

A 4. § g) pontja alapján érkező ügyfelek részére a betekintési időpontokat úgy indokolt regisztrálni, hogy a kezelőiroda iratbetekintés céljára kijelölt helyiségében egyidejűleg egy ügyfél tartózkodjon, kivéve, ha a helyiség mérete lehetővé teszi – figyelemmel az iratbetekintést felügyelő irodai dolgozó személyére is – a jelenlévők közötti legalább 2 méteres távolság biztosítását.

Iratmásolatra vonatkozó kérelmet lehetőség szerint elektronikus úton kell előterjeszteni. Amennyiben az ügyfél elfogadja, a másolatot elektronikus úton kell kiadni.

A kezelőiroda iratbetekintés céljára kijelölt helyiségében óránként fertőtlenítő takarítást kell végezni, amelynek ki kell terjednie az ügyfelek által iratbetekintésre használt számítógépre is. A fertőtlenítő takarítás megszervezése a Gazdasági Hivatal feladata.

9. § (1) Minősített iratok arra jogosult ügyfelek részéről történő betekintését a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, kizárólag papíralapon lehet biztosítani.

(2) A kezelőiroda alkalmazottaira vonatkozó előírások irányadók a minősített iratok megtekintését biztosító alkalmazottra is.

 

A belépés és a benntartózkodás általános szabályai

10. § (1) A bíróságok épületeibe belépni kizárólag maszk viselésével, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően lehetséges.

A közös használatú épületrészek és közös használatú helyiségek használata során mindenki köteles védőeszközöket (maszkot, kihelyezett és/vagy rendelkezésre bocsátott kézfertőtlenítőt) használni. Egyedüli irodai elhelyezés és munkavégzés esetén a bíróság dolgozói az irodai munkavégzésük során nem kötelesek a maszk viselésére.

A mellékhelyiségekben elhelyezett kézszárító gépek használata tilos.

A közös használatú helyiségekben egy légtérben egyszerre csak egy fő tartózkodhat (étkezés, ételmelegítés, mosdóhasználat). Ez alól kivételt képez a munkavégzési, ügyintézési és hivatali célú egy légtérben való tartózkodás, azonban ebben az esetben is – amennyiben a helyiség mérete lehetővé teszi – tartani kell a személyek közötti legalább 2 méteres távolságot. Az egy helyiségben tartózkodásnak a lehető legrövidebb ideig kell tartania, viselni kell a maszkot, valamint a higiéniás szabályok betartására különös figyelmet kell fordítani.

A kezelőirodai ügyintézés során kesztyű viselése javasolt.

Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében a bíróság minden dolgozója és ügyfele köteles betartani és lehetőségeihez mérten betartatni a védőeszközök viselésére vonatkozó és a higiéniai óvintézkedéseket.

11. § (1) A bíróság épületeibe olyan személy nem léphet be, aki járványügyi elkülönítés céljából elrendelt, hatósági karantén hatálya alatt áll. A bíróság épületeibe olyan személy sem léphet be, aki hatósági karantén végrehajtására kijelölt lakóhelyen, karanténköteles személlyel közös háztartásban él.

(2) A bíróság épületeibe a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követő 14 napig olyan személy nem léphet be, aki szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy megerősítetten COVID-19 vírussal fertőzött személlyel. E tekintetben szoros kapcsolatban álló személynek minősül különösen az, aki a valószínűsített vagy a megerősített COVID-19 fertőzöttel

egy háztartásban él;

személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő);

zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő, pl. munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben, kórházi beteglátogatás során);

közvetlen fizikai kapcsolatba került (pl. kézfogás útján);

fertőzött beteg váladékával érintkezett védőeszköz alkalmazása nélkül (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papírzsebkendőhöz);

a repülőúton bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült,

egy repülőúton utazott, és a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása indokolja, hogy a repülőgép nagyobb területére vagy akár egészére kiterjeszthető a kontaktuskutatás.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak fennállását a bíróság

a) ügyfelei kötelesek az épületbe történő

beléptetést végző alkalmazottakkal közölni;

b) a bíróság dolgozói kötelesek haladéktalanul telefonon bejelenteni a bíróság elnökének.

(4) A (2) bekezdés b)-g) pontjában foglaltak nem alkalmazhatók olyan személy esetében, aki fertőzésmentességét a bíróság épületébe történő belépése időpontját megelőző 72 órán belül elvégzett két negatív eredményű PCR teszttel igazolja.

A bíróságok dolgozóira vonatkozó szabályok

12. § A bíróság dolgozója igazoltan COVID-19 vírusfertőzésen esett át, a bírósági épületbe kizárólag a gyógyulását igazoló orvosi dokumentáció bemutatásával léphet be.

13. § A bírói testületek és a szervezeti egységek személyes jelenlétet igénylő értekezletet, ülést, rendezvényt csak a járvány megelőzésére szolgáló óvintézkedések fokozott betartása mellett tarthatnak. Az értekezletet, ülést, rendezvényt a törvényszék elnökének előzetesen be kell jelenteni, aki azok megtartásával kapcsolatban egyedi óvintézkedéseket határozhat meg.

14. § Az igazságügyi alkalmazottak bírósági épületben történő munkavégzésének nyilvántartása elektronikus úton történik.

Az eljárási cselekmények végrehajtására vonatkozó különös szabályok

15. § (1) Az eljárási cselekményre érkező személyek – kivéve a 4. § b) pontjában meghatározott személyek – a bíróság épületébe az eljárási cselekmény, illetve ügyintézés kezdő időpontja előtt legfeljebb 10 perccel léphetnek be, a tárgyalótermet a legrövidebb úton kell megközelíteniük, ülőhelyeiket a tárgyalóteremben behívásukat követően azonnal el kell foglalniuk.

Az eljárási cselekmény előtt és közben a tárgyalótermek előterében, valamint a folyosókon várakozni csak a szükséges időtartamban lehet, a várakozás során – amennyiben a helyiség mérete lehetővé teszi – biztosítani kell a személyek közötti 2 méteres távolság megtartását.

Az eljárási cselekmény befejezését követően az ügyfelek kötelesek a bíróság épületét azonnal elhagyni.

Tárgyalótermi protokoll

16. § (1) Tárgyalótermi protokoll:

A tárgyalóterembe a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően lehet belépni.

Maszk viselése az eljárási cselekmény teljes időtartama alatt, minden résztvevő számára kötelező. A tanács elnöke – szükség esetén – a maszk levételét rendelheti el a személyazonosság megállapítása céljából, ennek időtartamára.

A tárgyalóteremben – amennyiben a helyiség mérete lehetővé teszi – a jelenlévőknek egymástól 2 méter távolságban kell lenniük. Ennek figyelembevételével az eljáró tanács elnöke az eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy a tárgyalóteremben egyszerre hány fő (hallgatóság) tartózkodhat.

Az eljárási cselekmény megkezdése előtt hivatalból kell vizsgálni, hogy a járványügyi szabályokra (elkülönítés, zárlat, megfigyelés, ellenőrzés) figyelemmel az eljárási cselekmény megtartható-e.

 

(2) Amennyiben felmerül annak valószínűsége, hogy a tárgyalóteremben fertőzött személy tartózkodik:

az eljárási cselekményt meg kell szakítani;

az érintett személyt a bíróság elkülönített helyiségébe kell irányítani azzal, hogy ott várakozzon;

az illetékes egészségügyi hatóságot értesíteni kell;

a tárgyalóteremben tartózkodó személyek adatait és elérhetőségeit – amennyiben addig még nem került rá sor – az eljárási cselekményről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell, majd a bíróság elnökén keresztül az illetékes hatósághoz el kell juttatni.

(3) A tanács elnöke a járványügyi szabályokra tekintettel, az eljárási cselekmény lefolytatására vonatkozóan egyedi szabályokat is megállapíthat.

(4) Lehetőség szerint minden eljárási cselekmény befejezését követően a tárgyalóteremben fertőtlenítő takarítást kell végrehajtani, melynek megszervezése a Gazdasági Hivatal feladata. A fertőtlenítő takarítás végrehajtása céljából az eljárási cselekmények befejezéséről a bíró, a bírósági titkár vagy a melléjük beosztott igazságügyi alkalmazott haladéktalanul értesíti a Gazdasági Hivatalt.

(5) Az elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartandó eljárási cselekmények lebonyolításánál is biztosítani kell azt, hogy a bírósági épületben tartózkodó személyek egymástól legalább két méter távolságra legyenek.

Záró rendelkezések

17. § (1) A szabályzatot a Szombathelyi Törvényszék internetes és intranetes honlapján. illetve a bíróság épületének előterében is közzé kell tenni, valamint elektronikus úton a bíróságok minden dolgozójának meg kell küldeni.

A szabályzat megismerésének igazolására szolgáló „Megismerési nyilatkozat” aláírására a járványügyi készültségre tekintettel jelen szabályzat esetében nem kerül sor.

 

Ez a szabályzat a járványügyi készültség megszűnésével hatályát veszti.

 

(4) A Szabályzat hatályba lépésének napján hatályát veszti a Szombathelyi Törvényszék épülethasználati és épületben tartózkodás szabályait 2020. szeptember 16. napjától szabályozó 2020.El.I.A.6/3. számú szabályzat.

 

(5) A Szabályzat a 283/2020. (VI.17.) Korm. rendelet által bevezetett járványügyi készültség megszűnésével hatályát veszti.

 

Szombathely, 2020. szeptember 25. napján

 

 

 

Dr. Varga Roland

a Szombathelyi Törvényszék megbízott elnöke